+ 100
رضایت مشتری
+ 50
قراداد در ماه

آخرین اخبار سامانه

الزام اخذ تاييديه سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي براي واردكنندگان ناوگان باري در سال 2021

كليه واردكنندگاني كه طي سال ميلادي 2021، درصدد انجام فرآيند واردات کامیون های زیرسه (3) سال ساخت می‌باشند، موظفند قبل از خرید کامیون و وارد نمودن كاميون‌هاي خود به مرز، حتما تائيديه اوليه مبني بر احراز شرایط واردات كاميون‌ را از اين سازمان اخذ نمايند. بدیهی است ورود کامیون به مرز بدون داشتن تاییدیه اولیه منجر به عدم صدور مجوز واردات از طرف این سازمان می باشد.

اطلاعیه درخصوص تعداد و ظرفیت کامیون های اسقاطی بند ث ماده 30 قانون احكام دایمی طبق مقررات قانوني

 هر واردكننده از لحاظ تعداد بايد حداقل به تعداد كاميون وارداتي و از نظر ظرفيت بايد به ميزان حداكثر 3 تن كمتر از ظرفيت كاميون‌هاي وارداتي (به ازاي هر كاميون) كاميون اسقاط نمايد. مثلاً اگر واردكننده‌اي 10 دستگاه كاميون با ظرفيت مجموع 440 تن وارد نمود، بايد حداقل 10 دستگاه كاميون با ظرفيت حداقل 410 تن اسقاط نمايد. ضمناً اگر ظرفيت 10 دستگاه كاميون اسقاطي 410 تن نبود، مي‌بايست با اسقاط يك يا چند كاميون ديگر با ظرفيت بالاي 15 تن اين ظرفيت را تكميل نمايد.

ثبت‌نام از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ورود ﺧﻮدروﻫﺎي ﺑﺎري ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺖ

ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاري و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺟﺎده اي در راﺳﺘﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺧﻮد در ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺳﺎزي ﻧﺎوﮔﺎن ﺑﺎري ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﻧﺠﺎم روﻧﺪ ﻧﻮﺳﺎزي و براساس ماده (30) قانون اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﻮر از ﺗﺎرﯾﺦ 1399/03/03 از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ورود ﺧﻮدروﻫﺎي ﺑﺎري ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺖ در آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد(www.rmto.ir) ﺑﺨﺶ ﻧﻮﺳﺎزي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ثبت‌نام ﺑﻌﻤﻞ آورد.

درباره ی ما

شرکت همایون دیزل اروند مفتخر است در سال 1399 با همکاری سازمان و نهاد های دولتی کشور در راستای طرح نوسازی ناوگان سنگین کشور همکاری بسزایی داشته و امید به خدمت رسانی بهتر به هموطن های عزیز میباشد.

اطلاعات

آدرس : اصفهان , شاپور جدید خ هزاردستان , مجتمع مهدی شرکت همایون دیزل اروند

تلفن : 031333870007

تمامی حقوق متعلق به شرکت همایون دیزل اروند میباشد. 2021